603 526 915
600 077 368

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pracami naukowymi i wynikami badań, w których brali udział nasi eksperci.

Ocena ryzyka stwarzanego przez drzewa dziuplaste w lasach miejskich

Dzrzewa dziuplaste Artykuł stanowi studium oceny ryzyka stwarzanego przez drzewa w wybranych zadrzewieniach miejskich (lasach miejskich) Warszawy. Przeanalizowano i porównano dwie grupy drzew: wykazujące oznaki dojrzałości i starzenia się (drzewa dziuplaste z otwartymi lub ukrytymi ubytkami i/lub próchnicą) oraz bez oznak rozkładu. 373 pojedyncze drzewa rosnące w pobliżu tras często lub stale wykorzystywanych do celów rekreacyjnych zostały zbadane przy użyciu klasyfikacji żywotności Roloffa i metody oceny ryzyka drzew, uzupełnionej badaniami instrumentalnymi: rezystografem, testami ciągnięcia i tomografią dźwiękową (SoT). Zebrane dane przeanalizowano za pomocą testu Chi-kwadrat. Wyniki wskazują, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że obecność dziupli w wiekowych drzewach istotnie zwiększa ryzyko upadku. Zgodnie z wynikami współczynnika bezpieczeństwa z testów SoT i ciągnięcia, nie wykazano korelacji między obecnością drzew dziuplastych a wzrostem klasy ryzyka. Najwyższy odsetek drzew dziuplastych (89,42%) znajdował się w grupie niskiego ryzyka złamania i wyrwania pnia. Wyniki wskazują również, że spójność metod diagnostycznych jest niezbędna do zapewnienia wystarczających informacji do oceny statyki i ostatecznie, jak wykazało nasze badanie, ochrony drzew dziuplastych.

Suchocka, M., Jelonek, T., Błaszczyk, M. et al. (2023). Risk assessment of hollow-bearing trees in urban forests. Scientific Reports 13, 22214. https://doi.org/10.1038/s41598-023-49419-0

Możliwości ręcznego przemieszczania surowca krótkiego podczas pozyskania sosny, świerka, brzozy i buka w cięciach pielęgnacyjnych

Kleszcze do układania drewna

Celem pracy był pomiar masy [kg] surowca średniowymiarowego pozyskanego ze świeżo ściętych drzew, odniesienie uzyskanych wyników do obowiązujących przepisów prawa dotyczących możliwości ręcznego przemieszczania ciężarów i zasygnalizowanie problemu istotnego z punktu widzenia ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna. Jak wykazały analizy, blisko 30% badanych pni charakteryzowało się wagą pomiędzy 30 a 50 kg, co wprowadza ograniczenia ilości przenoszonych wałków przez jedną osobę w trakcie zmiany roboczej. Natomiast około 10% wałków sosnowych, 15% świerkowych, 12% bukowych i 38% brzozowych było cięższe niż 50 kg, co w świetle obowiązujących regulacji prawnych uniemożliwia ich jednoosobowe przemieszczanie. Zespołowe przygotowywanie surowca do zrywki nie cieszy się jednak akceptacją pracowników ze względu na spadek wydajności, a tym samym obniżenie zarobków. Nawet jeżeli przygotowanie surowca do zrywki wykonywane jest przez dwie osoby, to najczęściej pracują one pojedynczo. Powoduje to, że przekraczanie dopuszczalnych wartości ciężarów przemieszczanych jednoosobowo jest nagminnie przekraczane.

Tomczak, A., Grzywiński, W., Jelonek, T. (2018). Możliwości ręcznego przemieszczania surowca krótkiego podczas pozyskania sosny, świerka, brzozy i buka w cięciach pielęgnacyjnych. Sylwan, 162 (07), 531-538.

Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) drwali w Polsce

Kurs pilarza W artykule przedstawiono analizę występowania objawów mięśniowo-szkieletowych (MSD) u drwali w Polsce. Jako narzędzie diagnostyczne wykorzystano zmodyfikowany kwestionariusz nordycki. Kwestionariusz został wypełniony przez 353 zawodowych drwali. Dominującymi objawami MSD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy były dolegliwości dolnej części pleców (66,3%) i rąk/nadgarstków (lewa 50,1%, prawa 51.3%). Znaczny odsetek respondentów zgłosił również objawy w górnej części pleców (45,6%), barków (38,2% dla każdego barku) i kolan (lewe 36,0%, prawe 39,4%). Stwierdzono istotne statystycznie zależności między wiekiem badanych, stażem pracy i liczbą obszarów ciała, do których zgłaszano objawy MSD. Wyniki pokazują, że niezbędna jest edukacja i wydawanie zaleceń dotyczących stosowania bezpiecznych pozycji roboczych, technik i organizacji pracy pilarką spalinową.

Grzywiński, W., Wandycz, A., Tomczak, A., & Jelonek, T. (2016). The prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among loggers in Poland. International Journal of Industrial Ergonomics, 52, 12-17.

 

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook